Býk, obraz bohů

14. září 2006 v 15:26 | Martina |  ...posvátná zvířata...
Býci, symbolizující sílu a plodnost, byli pro vesničany cennými zvířaty, neboť zajišťovali rozmnožování hovězího stáda. Toto bujné a nezkrotné zvíře sice v egyptském Devateru nemělo žádné vlastní božstvo, odvozovalo se však od něj mnoho božských podob.

Chov byl po zemědělství hlavním zdrojem příjmů nejen egyptských vesničanů, ale i celého státu. Býci také poskytovali maso a bohatí vesničané někdy jednoho nebo dva býky zapřahali do pluhu. Býk symbolizoval sexualitu, sílu a nepotlačitelnou bujnost divokého samce. Jako symbol plodnosti byl zobrazen i na votivní Narmerově palete. Narmer byl panovníkem predynastického období, někdy je ztotožňován s legendárním Menim, který údajně sjednotil obě země. V některých obdobích byl býk spojován s divokou mocí pouště nebo s neporazitelným sluncem v neúrodných vyprahlých oblastech.
Vyslanec bohů na zemi
Obraz býka se také spojoval s obrazem faraona válečníka; faraonové proto často nosili titul "mocný býk". Běh býka připomínal opakovaný návrat nilských záplav. Býk býval zobrazován s mumií na hřbetě, což symbolizovalo souvislost mezi tělem boha, jehož byl posvátným zvířetem (které navíc v záhrobí stejně jako Usir ožívalo), a mezi zemí skropenou životadárnou vodou záplav. Na rozdíl od beraního boha Chnuma, krokodýlího boha Sobeka, či sokolího boha Hora neexistoval žádný čistě býčí bůh. Mnohá božstva však na sebe při různých příležitostech podobu býka brala. Býk byl tedy buď považován za jednu z podob některého božstva, nebo vnímán jako posvátné zvíře určitého boha a jako jeho vyslanec na zemi. V tomto smyslu byl spojován s řadou místních božstev. V konkrétních městech či oblastech pak posvátný býk nesl různá jména. V Memfidě byl nazýván Apisem, v Armantu Buchidem, v Héliopoli Meruerem, v thébské oblasti Kamutefem, v Kóm Ombu Chonsuem.
Apis, memfidský posvátný býk
Apis byl považován za jednu z podob Ptaha, boha stvořitele a pána Memfidy. Symbolizoval také slunce, a býval proto zobrazován se slunečním kotoučem mezi rohy. Apis tvořil posvátnou triádu s manželkou Sachmetou a synem Nefertemem. Posvátné zvíře konkrétního boha se vždy vybíralo velmi pečlivě. Brala se v úvahu barva a hustota jeho srsti i přesný okamžik jeho narození. Hérodotos ve svých Dějinách vypráví, že "tohoto mladého býčka, který je nazýván Apis, lze rozeznat podle několika znaků. Má černou srst, na čele má bílé trojúhelníkové znamení, na hřbetě postavu orla, pod jazykem skaraba a na ocase dvojité chlupy". Posvátné zvíře se chovalo ve zvláštní ohradě uvnitř chrámového komplexu. Po smrti bylo nabalzamováno a pohřbeno s obřady, které odpovídaly jeho postavení. Posvátní býci Apidové byli pohřbíváni v sakkarském Serapeu, které nalezl francouzský egyptolog Mariette. Po pohřebních obřadech posvátného býka putovali kněží po celé zemi a hledali jeho nástupce.
Buchis, ztělesnění válečnického boha Moncua
Do býka Buchida se vtěloval sokolí bůh Moncu, který byl hlavním válečníkem Armantu, "Héliopole Jihu" a hlavního města čtvrtého hornoegyptského nomu. Buchis byl pozemskou podobou Moncua, představoval světelné ba tohoto boha související s plodností. Podobně jako memfidští Apidové těšili se i armanštní posvátní býci zvláštnímu zacházení v chrámech. Byli pohřbíváni na pohřebišti Bucheum.
Měsíční bůh Chonsu
Chonsu, "ten, který cestuje", byl bezpochyby velmi starým bohem, který symbolizoval měsíční podobu býka. Často byl zobrazován jako člověk se sokolí hlavou. Poté co se Amon stal hlavním bohem Théb, byl s ním Chonsu ztotožněn. Chonsu byl pak regenerovanou podobou Amona a jeho měsíční vlastnosti doplňovaly Amonovy sluneční aspekty. Začal být zobrazován jako dítě s vyholenou lebkou a dětskou kadeří. Na hlavě měl sluneční kotouč. Jeho chrám v Thébách byl hojně navštěvován po celé období Střední říše. Chonsu byl součástí thébské božské triády, v níž byl synem Amen-Rea a Muty, bohyně s hlavou supice. V Kóm Ombu se Chonsu objevoval v jiné triádě, tentokrát jako syn krokodýlího boha Sobeka a kraví bohyně Hathory. Jako Chonsu Rádce byl válečnickým bohem a božstvem spásy.
Kamutef, slavné slunce
Kamutef, "býk své matky", představuje slunce na vrcholu životních sil, které oplodňuje bohyni nebe, aby se mohlo druhý den ráno znovu zrodit v podobě telete a pokračovat tak v nekonečném cyklu. Toto božstvo thébské oblasti ztělesňovalo principy plodnosti a sexuality a často bylo spojováno s Amonem nebo s Minem. Min byl božstvem Kuftu a Achmínu a rovněž představoval slunce na vrcholu sil.
Meruer, obraz Rea
V Héliopoli (Iunu, Sluneční město) byl Meruer posvátným býkem, do nějž se vtěloval Rea. Jako forma tohoto slunečního boha hrál od vlády 2. dynastie (kolem 2700 př. n. l.) úlohu slunečního posla.
 


Aktuální články

Reklama