Hrobka Tutanchamona (KV 62) [2.]

3. února 2007 v 18:21 | Martina |  Údolí králů - hrobky a zádušní chrámy západních Théb
Jak již bylo řečeno, půdorys hrobky neodpovídal běžné královské hrobce 18. dynastie. Není však možno přesně říci, jak půdorys vypadal předtím, než byla hrobka upravena k přijetí královského pohřbu. Pohřební komora, jejíž podlaha je položena níže než podlaha předsíně, byla pravděpodobně dodatečně zvětšena, aby do určité míry připomínala právě tuto část tradičních královských hrobek, v nichž pohřební část ležela vždy níže než sloupová síň, ze které se vstupovalo do pohřebního prostoru. Prostor musel být přizpůsoben tak, aby pojal obrovské schránky, které měly v pohřební komoře spočívat. Úředníci, kteří měli pohřeb na starosti, neměli zajisté snadný úkol a je pravděpodobné, že dělníci museli být až do poslední chvíle stále po ruce, aby mohli provést případné úpravy, když měly být do hrobky umístěny největší části jejího vybavení. Velmi podrobný pořad prací na vnitřním zařízení byl určitě připraven již předem. Např. pokladnice musela být naplněna nejdříve, protože do jejího vybavení patřily předměty, které byly z hlediska průběhu nesmírně důležité. Přesto však bylo v předsíni i přístavku uloženo mnoho předmětů, které by v ideálních podmínkách měly být umístěny spíše v pokladnici.

Hrobka byla vykopána velmi hluboko ve skalnatém podloží Údolí králů. Do sestupné chodby vedlo 16 schodů, vysekaných ve vápenci. Šest nejnižších schodů bylo již ve starověku odsekáno, zřejmě během pohřbu, aby bylo možné dostat do hrobky největší součásti pohřební výbavy, jako byly schránky na kanopy, sarkofág a stěny dřevěné schrány, která sarkofág ukrývala. Tyto odsekané schody pak byly před uzavřením hrobky znovu vytvořeny z kamene a ze sádry. Na konci schodiště se nacházel první zablokovaný vchod, za nímž vedla sestupná chodba dlouhá 8,08 m, široká 1,68 m a vysoká 2 m. chodba byla při odkrytá zavalena kamennou drtí, původně však obsahovala předměty objevené ve skrýši, jež byla odkryta v roce 1907. Na západním konci chodby se nacházel vstup do hrobky, uzavřený blokem vápence, překrytý omítkou podobně jako vchod na východní straně na spodním konci schodiště.
Čtyři místnosti tvořící hrobku jsou stále převážně označovány názvy, které jim dal při jejich odkrytí Carter. Předsíň, do níž se vstupuje přímo ze sestupné chodby, měří 7,85 x 3,55 m a je vysoká 2,68 m. stěny jsou hrubě otesané, bez omítky a bez výzdoby. Na jižním konci západní stěny se nachází vchod sotva metr vysoký a něco přes metr široký, jímž se vstupuje do přístavku; malé místnosti o velikosti 4,35 x 2,60 m a výšce 2,55 m. její podlaha leží asi metr pod úrovní předsíně. Severní konec předsíně byl rovněž uzavřen vápencovými bloky s povrchem vyhlazeným omítkou a s uzavřeným dveřním otvorem uprostřed. Za ním ležela pohřební komora, ekvivalent toho, čemu se v královských hrobkách tradičního uspořádání říká pohřební krypta. Její plocha je 6,37 x 4,02 m a výška 3,65 m. podlaha leží 0,94 m pod úrovní předsíně. Jedná se o jedinou místnost v hrobce, jejíž stěny byly omítnuty a vyzdobeny malbou. V každé ze čtyř stěn se nalézá jedna nika, která obsahovala magické cihly zajišťující zvláštní ochranu vzácným ostatkům zemřelého krále. Otevřený dveřní otvor ve východní stěně pohřební komory vedl do pokladnice, která měřila 4,75 x 3,80 m a byla vysoká 2,33 m.
Tento strohý popis poskytuje pouze nedokonalou představu o tom, co bylo v této prakticky nedotčené královské hrobce skutečně nalezeno. Nejdůležitější část hrobky ležela za zazděnými dveřmi, uzavírající severní stěnu předsíně. Zde se nacházelo chráněné tělo zemřelého krále a ty části pohřební výbavy, které byly nezbytně nutné pro faraonovo posmrtné blaho. Tělo mrtvého bylo uloženo ve třech rakvích (vnitřní z nich byla vyrobena z masivního zlata), uložených na nízkých márách v křemencovém sarkofágu z pozlaceného dřeva. Tato ochranná soustava byla ještě navíc uložena ve čtyřech do sebe vložených skříních, které vyplňovaly prakticky celý prostor pohřební komory. Kolem stěn vnější skříně a v nevelkém prostoru mezi dvěma vnějšími schránami byly rozloženy předměty obdařené magickou silou. Nejvýznamnější ochranné předměty ležely na samotném faraonově těle, celkem šlo o 150 předmětů, amuletů, šperků a jiných kusů výbavy. Všechny byly obdařeny zvláštní magickou silou a určeny pouze k tomu, aby zemřelému zaručovaly v podsvětí královský osud. V tradiční královské hrobce sloužily nástěnné malby k tomu, aby vyjádřily textem i obrazem vše, co pomáhalo mrtvému králi v jeho cestě temnými krajinami, na jejímž konci dosáhl určeného místa na nebi po boku boha Rea. Malby na stěnách pohřební komory převážně zachycují jednotlivé epizody pohřebních procedur, s výjimkou výzdoby západní stěny - ta představuje hodiny noci, jimiž zemřelý panovník musí projít. Zlacené stěny jednotlivých truhel pak nesou důležité texty vztahující se k této noční cestě i některé jiné texty, které hovoří o dalším osudu krále po jeho smrti.
Pečlivé zkoumání nám přineslo poznatek, že množství předmětů v pohřební výbavě bylo původně určeno pro jiné členy egyptské královské rodiny a následně různými nápisy přizpůsobeno pro Tutanchamona. Příkladem může být prostřední rakev a také samotný sarkofág. Jako další důkaz slouží osobní předměty umístěné v pokladnici, které nesou známky přizpůsobení již existující pohřební výbavy a svědčí o tom, že zde byla snaha zajistit v období mezi smrtí a pohřbem vše nezbytné. Změn doznaly kanopy a jejich obsah, které tvořily nejdůležitější součást obsahu pokladnice. Vnitřní orgány krále byly uchovány v malých rakvích vložených do alabastrové truhly, která byla chráněna pozlacenou skříňkou, na níž jsou zvenčí vyobrazeny figury čtyř bohyní odpovědných za obsah nádob. Tyto figury patří k nejpozoruhodnějším a nejkrásnějším předmětům v hrobce. Hlavní dozor nad věcmi v pokladnici vykonávala působivá postava boha-šakala Anupa na skříňce. V pokladnici byly uloženy také četné malé skříňky s figurkami bohů a králů, truhly se šperky a vešebty a rovněž množství modelů člunů.
předchozí:
pokračování:
 


Aktuální články

Reklama