Chufu, neznámý faraon

27. ledna 2008 v 15:42 | Martina |  Stará říše
Nechal postavit Velkou pyramidu, sedmý div starověkého světa, která je zároveň jediným "divem", jenž odolal zubu času. Chufu je symbolem faraona s absolutní mocí a přitom o jeho osobnosti, životě a vládě víme tak málo. Chufu je tak nejslavnější neznámou osobností starověkého Egypta.

Chufu je rovněž znám pod řeckou formou svého jména Cheops. Jeho celé egyptské jméno znělo Chnum-Chufuí, což v překladu znamená "Chnum, on mě chrání". Vládl v období Staré říše, přibližně v letech 2592 - 2567 př. n. l. Byl synem zakladatele 4. dynastie Snofrua a královny Hetepheres I., dcery posledního faraona 3. dynastie Huneje.
Chufu měl údajně devět synů, z nichž dva ho později vystřídali na trůně. Prvním byl Radžedef, jehož matku neznáme, druhým pak Rachef. Tento stavitel druhé pyramidy v Gíze byl synem královny Henutsen.
Z jeho díla se dochovala jen Velká pyramida
O faraonovi, který nechal vybudovat nejslavnější egyptskou stavbu - Velkou pyramidu, máme jen velmi málo písemných informací. Pouze několik hieroglyfických nápisů nalezených ve Wádí Magháře a jednu stélu, která byla objevena v dioritových lomech v Núbijské poušti západně od Abú Simbelu. Pouze tyto skromné písemné prameny naznačují, jak asi vypadal Chufuův život a vláda. Jediným dochovaným zobrazením velkého faraona je slonovinová soška, kterou roku 1903 nalezl v Abydu archeolog Petrie. Soška zachycuje faraona sedícího na trůně a oděného do krátké suknice. Přestože byla vláda 4. dynastie obdobím velkého rozmachu zejména nekrálovského sochařství (sochy hodnostářů a úředníků), nebyla objevena žádná větší socha zobrazující Chufua. Byla nalezena jen socha z červené žuly, která zpodobňuje osobu z tvrdými a působivými rysy, jež připomínají zmiňovanou slonovinovou sošku. Nepodařilo se však s jistotou určit, zda jde rovněž o Chufua. Neznámé je také období vzniku sochy. Byl snad faraon tolik nenáviděn, že veškeré jeho sochy byly zničeny?
Chufuovi bylo 40 let, když nastoupil na trůn po svém otci Snofruovi. Zřejmě navázal na tradice jeho vlády. Pokračoval v politice velkolepých staveb a vojenských tažení do Núbie, Libye a na Sinajský poloostrov.
Největší stavitel ze všech faraonů
Chufu svou vládu zahájil tím, že nechal upravit celý severní výběžek gízské plošiny, která byla strategickým bodem při přechodu z delty do údolí Nilu. Jihovýchodně odtud se nacházelo nové hlavní město Mennofer založené legendárním panovníkem Menim. Získávalo stále větší význam a stalo se důležitým uzlem říční dopravy. V přístavu Perunefer se vykládalo zboží a materiál, který sem byl přivážen z Fajjúmu z Horního Egypta. Velký stavitel Chufu zahájil na gízské plošině stavbu Velké pyramidy, vůbec největší hrobky, kterou si kdy jaký faraon nechal vybudovat. Mimo to na jeho popud vznikaly i další stavby, jejichž rozvaliny byly nalezeny v Tell el-Bastě, Dendeře a Kuftu. Jakožto vládce Obou zemí si Chufu nechal v Horním Egyptě vystavět chrámy, jež připomínaly, že právě on je panovníkem sjednoceného Egypta. S nástupem každého panovníka totiž docházelo k symbolickému znovusjednocení Obou zemí.
Na tyto monumentální stavby bylo zapotřebí obrovské množství materiálu. Těžba v měděných a tyrkysových dolech, která se rozvíjela již za vlády Snofrua, byla stále intenzivnější. Chufu nechal vybudovat řetězec opevnění k ochraně východních hranic. Podobně nechal opevnit i řemeslnické vesnice v okolí míst těžby, aby je chránil před nájezdy beduínů.
Na západním břehu Nilu byl vykopán kanál, po němž se dovážely suroviny na staveniště v Gíze. Velký kanál pravděpodobně využíval i sítě přirozených vodních nádrží na západním břehu Nilu. Kanál byl splavný po celý rok a v době záplav bylo možné plavit se do blízkosti pyramid i s těžkými nákladními loděmi. Podél řeky byly rovněž vybudovány kanály a hráze, jež měly zmírňovat někdy ničivé účinky záplav. Ve Wádí Geráwí na východním břehu Nilu nad Memfidou nechal Chufu vystavět vůbec první přehradu všech dob, která měla zadržet přívalové vody, jež ohrožovaly osídlení v této oblasti.
Krutý a autoritářský despota
Pověst otce a syna se velmi lišila. Zatímco Snofru byl prý všemi obdivován a milován, Chufu byl znám jako krutý a autoritářský despota, který navíc údajně zanedbával své náboženské povinnosti. Faraon přitom údajně byl velkým vzdělancem, který nalézal zalíbení především v magii a okultních vědách. Dokonce prý sepsal velmi podrobné pojednání o alchymii. Zároveň však byl mimořádně náročný. Jediné, co ho zajímalo, byla velikost jeho architektonického díla. Skutečnost, že při stavbě jeho velkolepé pyramidy zahynulo mnoho lidí, ho prý příliš netrápilo.
Část dochovaných fragmentů Westcarova papyru líčí život panovníka na dvoře. Pro rozptýlení naslouchal všelijakým příběhům z minulosti, které mu vyprávělo jeho devět synů. Jedna z těchto historek líčí Chufua jako člověka, který se zajímal především o stavbu své hrobky a mnohem méně o život svých blízkých. Jeho syn princ Hardžedef mu vyprávěl o schopnostech kouzelníka Džediho, který prý dokázal oživit bytosti, jimž byla předtím sťata hlava. Chufu se o tomto zázraku chtěl přesvědčit na vlastní oči a neváhal pro pokus obětovat jednoho vězně. Zděšený kouzelník zvolal: "Nikoli lidskou bytost, ó vládce a pane můj! Takové věci se nesmějí provozovat na lidstvu!" Silně rozmrzelý Chufu se musel spokojit s ukázkou na býku a na drobných hospodářských zvířatech.
 


Aktuální články

Reklama