Byl Mojžíš bratrem Ramesse II.?

1. dubna 2008 v 19:05 | Martina |  Nová říše
Kdo byl ve skutečnosti Mojžíš? Kdy se narodil? Kteří faraoni byli jeho současníky? Jsou oprávněné domněnky, že byl vrstevníkem, nebo dokonce nevlastním bratrem Ramesse II.? Tyto otázky jsou předmětem mnoha spekulací, hypotéz a tvrzení, na kterých je vždy trochu pravdy…

Zatímco Egypt je v bibli zmiňován více než 680x, o izraelských národech se hovoří v jediném egyptském textu, který se týká vítězství Merenptaha nad Libyjci. Abraham, Josef a Mojžíš jsou proroky všech tří náboženství uváděných v bibli - judaismu, křesťanství a islámu. Diskuze historiků a teologů ovšem pokračují…
Mojžíš se údajně narodil v Egyptě
Dnes se předpokládá, že Mojžíš se narodil v Egyptě v semitské rodině (možná z kmene Lévi) a byl vychován v palácové škole. V tehdejší době se cizinci žijící v Egyptě často asimilovali s egyptskou společností. Některým bylo poskytnuto vzdělání (prokázali-li dostatečné schopnosti), aby mohli pracovat ve státní správě, nebo se stát diplomaty zastupujícími Egypt ve vazalských státech. Někteří z nich zaujímali významné posty ve vládě Ramessovců - například Bay, který byl hlavním pokladníkem celé země a ctihodným vezírem. Byl to možná i případ Josefa.
Egyptologie v posledních letech v této oblasti pokročila natolik, že můžeme postavu Mojžíše lépe historicky zařadit. Chronologie života Mojžíše a Ramesse II. vychází z vyprávění obsažených v bibli a koránu, historických údajů, archeologických objevů a poznatků dalších vědních disciplín. Na základě nových zjištění již vědci zcela zavrhli myšlenku, že by Mojžíš a Ramesse II. mohli být bratry.
Podle bible pracovali Židé na stavbě měst Ramesses (Piramesse) a Fiton. Za zakladatele prvního z nich byl pokládán Ramesse II., ovšem poslední objevy prokázaly, že výstavba města začala již za Sethiho I. Tento zdánlivý rozpor můžeme vysvětlit zvykem Ramessovců zapojovat své nástupce do vládnutí, jak to učinil právě Sethi I. s Ramessem II. Druhé město bylo hraničním sídlem, které se rovněž rozvíjelo za Ramessovců.
Teprve po vylíčení těchto událostí začíná bible vyprávět o Mojžíšovi. Prorok se údajně narodil přibližně v polovině 13. století př. n. l., pravděpodobně o několik let později než Ramesse II. Právě tohoto význačného faraona, který se dožil 85 nebo 90 let, má zřejmě bible na mysli, když hovoří o smrti panovníka, která ukončila Mojžíšův exil. Ramesse II. tedy nemohl být tím faraonem, který umírá při odchodu Židů z Egypta, jak o tom vypráví Exodus. Šlo spíše o jeho nástupce Merenptaha. Ve světle těchto údajů se tedy některé odvážné teorie hroutí - Mojžíš bratrem Ramesse II. nebyl.
Mojžíš je jméno egyptského původu, které se do hebrejštiny přepisovalo jako Móšé. Jméno Mojžíš v egyptštině znamenalo "bůh zplodil…". Mělo buď podobu mes jako v Ramesse ("Re ho zplodil") nebo mos (v řečtině) jako v Thutmose ("Thovt ho zplodil"). Egyptologové navíc konstatovali, že jméno boha bývá často vynecháváno nebo zamlčováno. Někteří starověcí autoři se domnívali, že jméno Mojžíš souvisí s egyptským mo, "voda". Hebrejské maša znamená "vytahovat", z čehož lidová etymologie odvodila "vytažený z vod", přesně v souladu s legendou. Na historickém významu obou aktérů - Ramesse II. a Mojžíše - však legenda nic nezmění. Oba vtiskli svou stopu do dějin.
Nilská legenda
Faraon nařídil, aby všichni chlapci, kteří se narodí Židům žijícím v Egyptě, byli usmrceni. Jedna matka proto vložila svého chlapce do rákosového košíku a položila jej na hladinu řeky. Miminko nalezla faraonova dcera, která ho adoptovala a dala mu jméno Mojžíš. Chlapcova sestra, která hlídala na břehu, jí navrhla, že by ho měla kojit žena hebrejského původu. Tak se Mojžíš dostal zpět ke své matce. Později byl vychováván v paláci spolu s královskými dětmi.
Tato verze Mojžíšova původu uváděná v bibli i koránu se příliš podobá babylonským, římským, tibetským a jiným mýtům, než aby mohla být pravdivá. Vyprávění je navíc v rozporu s dobovými zvyklostmi. Jak by se mohla královská princezna procházet sama bez doprovodu? Proč by se rozhodla vykoupat v Nilu, když byl tehdy zamořen obávanými krokodýly? Proč by faraonova dcera vůbec dávala přednost řece před početnými palácovými jezírky?
 


Aktuální články

Reklama